Vakıf Senedi

İstanbul Altıncı Noterliği tarafından re’sen tanzim ve tasdik kılınan 24/9/1973 gün ve 21809 sayılı HİZMET VAKFI

 

VAKFIN ADI VE MERKEZİ:
MADDE :1
HİZMET VAKFI, İstanbul
MADDE :2
Mütevelli Heyetin kararı ile vakfın her yerde şubeleri açılabilir, şubelerin gayesi vakfın gayesidir. İdare tarzı Mütevelli Heyetince tayin ve tesbit edilir.

VAKFIN GAYESİ :
MADDE :3
Orta ve yüksek dereceli mekteplere ve bütün mesleki okullara ve enstitülere devam eden talebelere yurtlar açmak, yiyecek ve yatacak yer temin etmek, daha ziyade bilgili, faziletli, ahlaklı ve vatansever olarak yetişmeleri için mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphane ve eğitim salonları açmak, ihtisas için yurt dışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek, fakir talebelere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, vakfın inkişafı halinde mütevelli heyetin ittifakı ile her türlü ilmi, tarihi, dini eserleri basmak ve neşretmek, Kur’an-ı Kerim basmak ve bütün baskı işleri için dahilden ve hariçten kağıt ve matbaa makineleri temin etmek, matbaa kurmak, mütevelli heyetin ittifakı ile ve idaresi tahtında gazete ve mecmua çıkarmak, vakfa verilecek menkul ve gayrimenkullerin hak ve gelirâtı ve ibadethaneleri idare etmek, çalıştırmak, vakfın gayelerine hizmet etmek üzere nakil vasıtası almak, çalıştırmak, hariçten getirttirmek, fakirlere, fakir hastalara, fakir dul ve yetimlere vakfın mali imkanları nisbetinde her türlü yardımda bulunmak, gelir getirmek gayesi ile ticari işletmeler kurmak veya kurulmuş olan işletmelere iştirak etmek ve bunlarla yardımlaşmak, kurulacak ticari işletme ve diğer müesseselerin idare ve faaliyetleri Vakıf İdare Meclisince hazırlanacak yönetmelik esaslarınca yürütülür. Burs ve yardım işleri, hazırlanacak yönetmelik esaslarınca ifa edilir.

VAKFIN VARLIĞI :
MADDE :4
Vakfın kuruluştaki ilk varlığı, vakıf senedinin sonunda isimleri yazılı mütevelli heyeti azalarından her birisinin vakfettiği yirmişerbin lira, cem’an yüzkırk bin lira nakit paradır.

MADDE :5
Vakfın sermayesine ilave edilmek üzere yapılan her türlü şartlı bağış ve yardımlar vakfın mal varlığına dahildir.

VAKFIN GELİRİ :
MADDE :6
Vakfa verilecek her türlü menkul ve gayrimenkul bağış ve yardımlar, gelirler, haklar, intifalar, kıymetli evrak ve eserler ile vakfın matuf veya doğrudan doğruya, fakirlere ve fakir talebelere verilmek üzere sadaka ve zekât ve bağışlardır.

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ :
MADDE :7
Vakıf Gelirleri idare ve muhafaza masrafları, kanuni teftiş ve denetleme ücretleri ile vakıf gelirini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü (%100) yüzde yüzü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

VAKFIN İDARE ORGANI :
MADDE :8
Vakfın idare organı, vakfın kurucusu olan isimleri senedin sonunda zikredilen yedi kişilik mütevelli heyettir. Mütevelli heyet, vakfın tescili tarihinden itibaren bir ay içinde vefatlarında yerlerini almasını istedikleri şahıs için üç namzet göstererek kapalı bir zarf içinde yazılı olarak mütevelli heyet başkanına bildirecektir. Bir veya bir kaç üyenin vefatı veya her hangi bir surette üyelikten ayrılması halinde kendisinin gösterdiği üç namzet içerisinden mütevelli heyetince ekseriyetle seçilecek bir şahıs ayrılan üyenin yerini tutar. Bu şekilde seçimle iş başına gelen her üye yerine geçecek üyeyi göstermek üzere yine üç namzedi kapalı zarf içinde başkana bildirir. Bu durum ilânihaye devam eder. Her hangi bir şekilde mütevelli heyet tamamen vazifeden uzaklaşması halinde bu maddede belirtilen her üyenin üç namzet içerisinden birinci sırayı işgal edenler vakfın mütevelli heyetini teşkil ederler. Bunlar ilk mütevelli heyet gibi vazife ve selahiyeti haiz olup, keza yerlerine gelecekleri yukarıdaki hükümlere göre tayin ederler ve bu husus ilânihaye devam eder. Üyeler kapalı zarfla seçecekleri namzetleri üyelikleri sırasında istedikleri zaman değiştirebilirler.

VAZİFE TAKSİMİ :
MADDE :9
Vakıf tescil olduktan sonra ilk hafta içinde mütevelli heyet aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip ve bir veznedar seçerler. Vakfı başkan temsil eder. Vakfın idare ve faaliyeti için gerekli personeli seçmeye mütevelli heyet yetkilidir.

MÜTEVELLİ HEYETİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :
MADDE :10
A) Vakıf gayesinin tahakkuku için her türlü kararları almak ve faaliyetleri ifa etmek.
B) Vakfın bütçesini hazırlamak, kadro cedvelini yapmak, bütçe dahilinde harcamalar yapmak ve ilgililere harcama selahiyeti vermek.
C) Vakfın şubelerini açmak, görev ve yetkilerini belirtmek.
D) Şart-ı vakıfla fakirlere verilmek üzere vakfedilen yardım, teberru ve zekâtları ayrı hesapta toplamak.
E) Vakfın gayelerinin tahakkuku için mütevelli heyet yapılacak işin nev’ine ve yapılacak işe ait icra komiteleri kurar.
F) Vakfın idare ve idamesi için gereken talimatnameleri hazırlar.
G) Vakıf teşkilâtına alınacak personelin vazife, hak ve yetkilerini talimatnamede göstermek, tayin ve azillerini belirtmek ve karara bağlamak ve ücretlerini tesbit etmek.
H) Her yıl sonunda müfredatlı hesap raporu çıkarmak.
İ) Usulüne göre karar, muhasebe ve demirbaş eşya defterlerinin tutulmasını sağlamak.
K) Gayrimenkul tasarrufu, satılması, ipotek edilmesi ve istikraz akdi ile menkul ve gayrimenkul alınması hususlarında karar vermek.
L) Gayrimenkulleri kiralamak veya kiraya vermek, işletme tarzını tesbit ve mübadeleye karar vermek.

MÜTEVELLİ HEYET AZALARININ VAZİFELERİ VE YETKİLERİ :
MADDE :11
A) Mütevelli Heyet Başkanı vakfı temsil, mütevelli heyetin kararlarını icra ve toplantılara başkanlık eder.
B) Başkan vekili, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.
C) Genel Sekreter, vakfın bütün muhabere işlerini idare eder. Mütevelli heyetinin toplantı günlerini hazırlar, kararların deftere geçirilmesini, sair muamelatın ikmalini ve sair mümasil işleri yapar.
D) Muhasip, bütçe uygulanmasını ve muhasebe işlerini yürütür,
E) Veznedar, ödemeler ve gelirler ile, kıymetli evrakın muhafazası ile sorumludur.

VAKFA AİD İMZA YETKİLERİ :
MADDE :12
Vakıf adına para çekme, imza yetkileri mütevelli heyet başkanı veya tayin edeceği vekili ile veznedar olmak üzere çift imza ile olur.

VAKFA İFA OLUNACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI :
MADDE :13
Mütevelli heyet üyeleri ve başkanın hizmetleri prensip olarak fahridir. Fakat mütevelli heyet kararı ile çok zaruri hallerde üyelere huzur hakkı verilebilir. Vakıf işi için seyahat eden üye ve personele verilecek harcırah miktarı her yıl mütevelli heyet kararı ile tesbit edilir. Seyahatler mutad vasıtalarla olup uçak seyahati için mütevelli heyet başkanının yazılı müsaadesi lâzımdır.

VAKFIN İNFİSAHI :
MADDE :14
Vakfın her hangi bir surette infisahı halinde borçların tasfiyesinden arta kalan bütün mal varlığı ve sahip olduğu ticari işletme ve müesseseler ve diğer haklar, aynı amaçlı merkezi Ankara’da bulunan Anadolu Yetiştirme ve Hayır Vakfına intikal eder.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK :
MADDE :15
Vakıf senedinde her türlü değişiklik talebi ancak mütevelli heyetin ittifakı ile olur.

VAKIF KURUCULARININ VAKFA SAĞLADIKLARI İLK NAKDİ VARLIK :
MADDE :16
1- M. Tahir Mutlu. Kocamustafapaşa Ese Kapı 193/12 İstanbul 20.000 TL.
2- Mustafa Sungur. Eflâni Çalışlar Mah. Zonguldak 20.000 TL.
3- Abdullah Yeğin. Derinkuyu Sokak No:3/20 Beyazıt-İstanbul 20.000 TL.
4- Hüsnü Bayramoğlu. Baba Sultan Mah. Eflani Sok. No:1 Safranbolu 20.000 TL.
5- Bayram Yüksel. Çamlıca Sok. İzzeddin Mah. No:23 Ankara 20.000 TL.
6- Ahmet Aytimur. Kirazlımescit Sok. No:46 Süleymaniye–İstanbul 20.000 TL.
7- M.Said Özdemir. Öncüler Mah. Bentderesi Cad. üstü No:39 Ankara 20.000TL.


Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul