Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin İç İşleri Bakanını Ziyareti

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, Hizmet Vakfı İcra Kurulu Üyesi ve Türk-Filipin Dostluk Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Rıza Derindağ, İç İşleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni vazifesinde muvaffakıyetler dilediler.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Süleyman Bey’e Hattat husnuagabeykuranHâmid Aytaç’ın Hizmet Vakfı bünyesinde neşredilen Tevafuklu Kuran-ı Kerim‘ini hediye ederek, Üstad Bediüzzaman’ın manevi cihadını, memleket sathında asayişi muhafazayı netice veren iman hizmetini ve 15 Temmuz’daki milletin darbeyi iman kuvvetiyle bertaraf ettiklerini ifade ettiler. Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Süleyman Bey ile görüşmesinde şu hususların altını çizdi;

Üstadımızdan aldığımız dersler hep emniyeti ihlal etmemek, asayişi muhafaza etmek, müsbet hareket etmek ve içtimai hayatta hürmet, muhabbet ve uhuvveti netice verecek sırf rıza-yı ilahiyi esas tutan iman hizmeti üzerineydi. Bu nokta-i nazardan Nur Hizmetlerinin intişar ve inkişafı vatan ve millet ve memleketin selameti için gayet ehemmiyetlidir ve sadaka-yı cariye gibi bu vatanı cebel-i cudi hükmüne getirip muhafaza etmektedir, müşahede ettik ve ediyoruz.

” Evet, Risale-i Nur, sefîne-i Nuh gibi Anadolu’yu Cebel-i Cûdî hükmüne getirip, Küre-i Arz’ın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Çünkü, zaaf-ı îmandan gelen tuğyan, ekseri musibet-i âmmeyi celbettiği gibi; îmanı fevkalâde kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibet-i âmmeyi dâiresinin haricine bırakmaya rahmet-i İlâhiye tarafından vesile oldu.” diye buyuruyor Üstadımız.

Hüsnü Ağabey konuşmasına vatan sathındaki mühim hizmetleri aktararak devam etti. Bu meyanda Hükumetimizin Değerler Eğitimi gibi projelerinin güncellenerek devam etmesinin faideli olacağını sözlerine ekledi. Kendisini dikkatle dinleyen Süleyman Soylu Bey de Risale-i Nur hizmetlerinin başka menfi gruplarla karıştırılmasının memleketin manevi mayasına ve kültürel kodlarına vurulacak darbe olarak gördüğünü ifade ederek takdir ve tebriklerini ilettiler. Fetö vesair menfi grup ve oluşumlara karşı da yine en mühim mücadelenin hükumetin yanında müsbet nur hizmetleri ile verilebileceğini de sözlerine ekledi.

Hüsnü Ağabey de biz Üstadımızdan bizatihi gördüğümüz ve Nurlardan ders aldığımız vechiyle hizmetlerimizi dünyevi değil uhrevi, siyasi değil dini, maddi değil manevi esaslar üzerine bina ettik ve seksen senedir Nurcular bu esasat üzerine hizmetlerini ikame ettiler dedi.

Dr. Mehmet Rıza Derindağ da başta Filipinler olmak üzere Asya Pasifikteki hizmetlerden ayrıca Afrika ve Guney Amerika’daki Nur talebelerinin gayretli faaliyetlerinden bahsederek ” Size kat’iyyen ve çok emarelerle ve kat’î kanaatımla beyan ediyorum ki; gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâma ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefahir-i tarihiyesini onun ibraziyle gösterecektir.” diye Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin altmış sene evvel ifade ettiği mananın bugünlerde nasıl tahakkuk ettiğinin misallerini ifade ettiler.

9d34baf8-6b72-4db8-a221-dc9c74be9820Memleketimizin dahili ve harici şer kuvvetlerinin hedefinde olduğunu ifade eden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey, an-karibuz-zamanda Türkiyemizin aleyhinde ittifak etmiş bu şer güçlerin bertaraf olması ve Türkiye’nin şanlı mefahir-i tarihiyyesine muvafık cihan sathında bir muvazene unsuru olması için dualar etti.

Son vukua gelen hadisat muvacehesinde ve bilhassa memleketimizin selametine kökü dışarıda dal ve budakları içeride olan ve dışarıda küffara dayanan ve içerideki munafiklari istimal eden zındıka kuvvetinin bertaraf edilmesi ve alem-i İslam ile uhuvvet ve ittihadın inkişaf ve tealisi için Nur talebelerinin gayretleri olduğu ifade edilerek, şu mühim hakikat nazar-ı dikkate sunuldu;

 

“Biz, Risale-i Nur’la, bu memleketin ve istikbâlinin en büyük iki tehlikesini defetmeye çalışıyoruz ve bilfiil çok emarelerle, hattâ mahkemede de kısmen isbat etmişiz.

Birinci Tehlike: Bu memlekette, hariçten kuvvetli bir surette girmeğe çalışan anarşiliğe karşı sed çekmek.

İkincisi: Üçyüz elli milyon müslümanların nefretlerini kardeşliğe çevirmekle, bu memleketin en büyük nokta-i istinadını temin etmektir.”

 www.hizmetvakfi.orgEtiketler: ,
Tarih: 16 Ekim 2016
Kategori:
4209 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul