Bediüzzaman’ın mutlak vekili Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Bayram Lahikası yayınladı

Aziz, sebatkar, fedakar, sıddık kardeşlerim,

… Gelecek bayramınızı tebrik ederim. وَالْفَجْرِ * وَ لَيَالٍ عَشْرٍ kasem-i Kur’aniyle fevkalade kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana, hem ehl-i imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahman’dan niyaz ederim.

Aziz, Sıddık Kardeşlerimiz, Leyale-i aşerenizi ve gelen idinizi , ruh-u canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlahiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’an-ı Azimüşşan’ın وَالْفَجْرِ * وَ لَيَالٍ عَشْرٍ kasemi ile onlara verdiği ehemmiyete binaen, o geceler Leyle-i Kadir ve Beraat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var.

Çünkü: Hac sırrıyla bütün Alem-i İslam namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kainatla alakadarane bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammed’e (A.S.M.) hakkında ettikleri dualarına o gecelerde amal-i saliha ile meşgul olan mü’minler hissedar oluyorlar. İnşaallah Nur şakirdleri o büyük kazanca mazhardırlar.

Hatta diyebiliriz ki; uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerait içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulumun en yüksek derecesindeki iman ve Kur’an hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyale-i aşerede uykuda dahi Nurlarına tam mazhardırlar.
اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

Umumunuza birer birer selam ve selamet ve dareynde saadetlerinize dua eden kardeşiniz.
Said Nursi

 

Aziz, Kahraman ve Nur’un sadık şakirdleri olan kardeşlerim!
Muazzez üstadımızın bayram tebrikleri içerisinde yapmış oldukları dualara mazhariyeti, tebriklere muhatabiyeti, müjdelere muvaffakiyeti Bar-ı Gah-ı Kibriyadan niyaz ediyor, bu gelen on geceyi ve id-i kurbani hakkımızda ve alem-i İslam hakkında ittihad bayramına kalbetmesine dua ediyoruz.

Bu yaz mevsimi boyunca Anadolu’nun ve hatta alem-i İslam ve hariç beldelerin kısm-ı azamında yediden yetmişe, talebesiyle, esnafıyla, memuruyla, isçisiyle topyekun Nurlar okunmuş, gençlik okuma programlarına koşmuş ve nihayet Barla’da dünyanın dört bir tarafından Nur kardeşlerimizle bir bayram yaşanmış ve alem–i İslama dualar edilmiştir.

Küçücük kahraman nur çocukların dahi Nurları şevkle okudukları, ezberledikleri ve imanlarını kuvvetlendirdiklerini müşahede ettik.

Hariçte bir çok beldede Nurlardan sadece bir küçük eser elde edip okuyan yüzlerce muhtacın iman nuriyle hidayete erdiklerini kemal-i şükran ile işitiyoruz.

Küçücük medreselerde kafasını kaldırmadan saatlerce Nurlardan ders alan yavruları görüyoruz.

Kardeşlerim, Üstadımızın Kur’an’ın bu asrın fehmine bir dersi olan Risale-i Nur tefsiri için; “Bu eserler anlaşılmıyor, şöyle yaparsanız anlarsınız” vesaire gibi efkar-ı hezeyaniyata işte bu Anadolu’yu ve âlem-i İslamı şahit göstererek diyoruz ki;

Risale-i Nur bu asrın fehmine, anlayışına Kuran’ın bir dersidir. Herkes yediden yetmişe bu dersten hissesini alır, okur, anlar, anladığıyla amel eder. Vatana ve millete nafi bir uzuv, sair milele hakikatli muallim ve ciddiyet ile okusa inşaallah bu zamanın mühim bir âlimi olur.
Bu manaları hatırda tutarak Üstadımızın ebedi şu derslerini dersimiz olarak bir kez daha nazar-ı dikkatinize arz ediyoruz;

RİSALE-İ NUR MANEVİ BİR ELEKTRİKTİR.

“…manevi bir elektrik olan Resaili’n-Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfet-i tahsile ve derse çalışmaya ve başka üstadlardan taallüm edilmeye ve müderrisinin ağzından iktibas olmaya muhtaç olmadan, herkes derecesine göre o ulum-u âliyeyi, meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir âlim olabilir.

Hem işaret eder ki, Resaili’n-Nur Müellifi dahi ateşsiz yanar, tahsil için külfet ve ders meşakkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır, âlim olur.”

Birinci Şua

————————–

RİSALE-İ NUR HERKESİN ANLAYACAĞI TARZA DERS VERİYOR.

“Hem, hakaik-i imaniyeyi, ilm-i kelamdan ve medreseden öğrenmek çok zamana muhtaç bulunduğundan, bu zamanda o kapı dahi kapandı. Hem çabuk, hem herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatleri talim eden Risale-i Nur, elbette İmam-ı Ali radıyallahu anhın bu iltifatına layıktır.”

Sekizinci Şua / İkinci remiz

————————–

RİSALE-İ NUR MANEN MUKAVEMET VE CESARET VERİYOR.

Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinad kal’aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan, her mü’min, tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkiki lazımdır ki dayanabilsin.

Risale-i Nur, bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaik-i Kur’aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli burhanlarla ispat ederek, o iman-ı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi, bulundukları kasaba, karye ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibarıyla adeta birer gizli kutup gibi, mü’minlerin manevi birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i maneviye-i itikadları cesur birer zabit gibi, kuvve-i maneviyeyi ehl-i imanın kalblerine verip mü’minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar.”

– Sekizinci Şua / Sekizinci remiz

————————–

RİSALE-İ NURUN HOCASI RİSALE-İ NURDUR.

“Okurken, belki izah edilmesini isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Fakat, bu hususta arzedeyim ki, üstadımız Bediüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur’dan bazan okuyuvermek lutfunu bahşederken izah etmiyor, diyor ki:

“Risale-i Nur, imani meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur’un hocası, Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir meseleyi tam anlamasa da, ruh, kalb ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz, büyük bir kazançtır.”

Okunan Türkçe veya Arapça bir risalenin izahı, başka bir risalede varsa, onu getirip okuyor. Risale-i Nur’daki gayet ince nükteleri derk eden basiretli âlimler de der ki:

Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir, fakat Risale-i Nur’u cemaate okurken tafsilata girişip eski malumatlarıyla açıklarsa, bu izahatı, Risale-i Nur’un beyan ettiği, asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevap veren hakikatların anlaşılmasında ve tesiratında ve Risale-i Nur’un mahiyetinin derkine bir perde olabilir. Bunun için, bazı lugatların manalarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir.

İstanbul Üniversitesindeki kardeşlerimiz de böyle okuyorlar. Biz de hulasaten deriz ki: Risale-i Nur, gayet fasih ve vecizdir. Sözün kıymeti, icazındadır, kısalığındadır. Bir mesele-i imaniye ve Kur’aniye, umuma ders verilirken, mücmel olarak tedrisinde, daha fazla istifaza ve istifade vardır…”

– Sözler / Konferans

 

Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri hakikat-i İslamiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları muhafaza eden ve Sevk-i zaruretle, hadisatın fetvalarıyla onları terk etmeyip sadakat, kanaat, ihlas ve takva ile neşr-i envar-ı Kuraniyede istihdam olunanlardan eylesin. Amin.

Bilvesile tekrar iyd-ı şerifinizi tebrik eder, müstecab dualarınızı beklerim.

 

Said Nursi hazretlerinin
Hizmetkarı ve Talebesi

Hüsnü BayramoğluEtiketler:
Tarih: 14 Eylül 2017
Kategori:
1674 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Google plus
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul