Bediüzzaman Said Nursi’nin Tarihçe-i Hayatı Rusça E-kitap Yapıldı

Hayatını iman ve Kur’ân’a hizmete vakfedip hususan müslüman evladlarının imanlarını kurtarmaya adamış bir dava adamı olan Bediüzzaman hazretlerinin davası ve hayatının işlendiği orjinal Tarihçe-i Hayat, daha geniş kitlelerin istifadesi için tüm dillerde e-kitap olarak yayına çıkarılıyor.

Rusça Tarihçe-i Hayat, e-kitap Olarak İstifadeye Sunuldu? incelemek ve okumak için tıklayınız

Hizmet Vakfı tarafından Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Tarihçe-i Hayatı tam olarak Türkçe aslındaki tertip ileRusça olarak Google Books‘ta e-kitap olarak yayınlandı.

Bu Tarihçe-i Hayat; Muazzez Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin aynen diğer Nur Risaleleri gibi nazarından geçmiş, huzurunda okunmuş ve bizatihi Nur Üstadımız tarafından tashih edilmiş ve “Şahsıma ait bahisler, şahsi kemalat ve kerametten ziyade Hizmet-i Kurâniye‘ ye matuf ve hizmet-i Nuriye’ye müteallik kısımlar neşredilmelidir” diyerek neşrine izin verdiği Büyük Tarihçe-i Hayat olup Rusça tercümesi de aynı tertip ve muhteva ile Rus diline tercüme edilmiştir.

Risale-i Nurun Büyük Kitapları Rusçaya Tercüme Edilip Neşredildi

Risale-i Nur Külliyatından daha evvel altı büyük mecmua (Sözler,Mektubat, Lemalar, Şualar, Tarihçe-i Hayat, Asa-yı Musa) Rusça tercümesi hem kitap olarak neşredilmiş, hem www.ru-nur.com sitesinden okuyuculara sunulmuştu. Bu eserlerden dünyanın her tarafından internet üzerinden onbinler nüsha okundu ve indirildi.

Rusça tercümelerin e-kitap olarak yayınlaması için Rusça konuşan ülkelerden siteye gelen yoğun talep üzerine, ilk önce matbu Rusça Tarihçe-i Hayat e-kitap olarak hazırlandı. Diğer büyük kitaplar dae-kitap olarak hazırlanıyor.

Sesli e-kitap için seslendirme çalışmaları devam ediyor.

Hizmet vakfı’ndan alınan bilgiye göre, vakfın bünyesinde sesli kitap yada sesli e-kitap olarak tercümelerini yayınlamak için önce seslendirme stüdyosu kuruldu. Kendi stüdyosunda Hizmet Vakfı ve Envar Neşriyat ünvanı ile neşredilen tüm tercüme eserleri ve Türkçe risalelerin seslendirme çalışmaları yoğun bir proğram halinde devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda Rusça tercümeler yanında ilgilenilen 17 dilde sesli e-kitapları dünyanın istifadesine sunmak için çalışılmaktadır.

Risale-i Nur’un Rusça tercümelerini, Hizmet Vakfı sitesinden ( www.ru-nur.com ) takip edebilirsiniz.

* * *

Tarihçe-i Hayat’ın Muhtevası ve Hedefi Nedir?

Bu eserin mütalaasıyla görülecek ki: Bugün, yalnız Anadolu ve âlem-i İslâm için değil, bütün insaniyet için kayda değer büyük bir hakikat meydana çıkmıştır. Bu hakikat, umumun iştirakiyle külliyet kesbederek, Risale-i Nur hizmet-i imaniyesi ve Bedîüzzaman ve Nur Talebeleri diye adlandırılmaktadır. Bu hakikatın ve bu cereyanın neden ibaretbulunduğu, menşe’i, gaye ve ideali ne olduğu, halk tabakalarındaki tesiri, ferd ve cem’iyetin hayat-ı maddiye vemaneviyesine, istikbaldeki milletçe emniyet ve saadetimizin teminine ait tesiri, bu Tarihçe-i Hayatla tebarüz etmektedir.

Netice itibariyle, zehirlemekten zevk alan akrep misillü ve anarşist ruhlu olmayan herbir ferd, bu davanın karşısında ancak sevinç duyar.

Belki bize şöyle bir sual sorulabilir: “Acaba bu Tarihçe-i Hayatla Said Nursî beşerin efkârına insan üstü bir varlık olarak gösterilmek mi isteniyor?

Hâyır!..

Dünyanın ve hayatın mahiyetini bilen insanlar için, muvakkat âlâyişin, şan ve şöhretin hiç bir kıymeti yoktur. Hakikatı müdrik bir insan, fânilerin sahte iltifatlarına kıymet vermez ve arkasına dönüp bakmaz. İşte Said Nursî bu noktadan da manevî büyük bir kahramandır. Hayatı, insanı hayrette bırakan çeşitli kahramanlıklarla

dolu olmakla beraber; Hak’ta, Hak yolunda fâni olup, şahsından feragat etmede de mümtaz bir fedakâr olarak nazara çarpmaktadır. İlahî bir inayete mazhariyetle, dağ gibi engelleri aşıp; bu asrın yüzlerce menfî cereyanları karşısında kudsî davasını çekinmeyerek ilân edip selâmete çıkarması, kendisinin fâni şahsiyetinden tamamıyla feragat ettiğini, Hak yolunda fedai olduğunu göstermektedir.

Evet Said Nursî şahsî dehasıyla insanlık âleminde yeni bir çığır açmamıştır. Bu zât, bütün istidadını ve benliğini ezelî bir hakikata feda ederek; bütün zamanlarda hükümran olan bir hakikatı dava edinmiştir. Şahsında ve hizmetinde görünen bütün yüksek vasıf ve kemalât, ancak kudsî davasından aksetmektedir. Nasılki binler âyine ortasında bulunan bir lâmba, nuranî ışığa mâlik olduğu için karşısındaki âyineler adedince külliyet kesbeder ve o kadar kıymet alır. Zira her bir âyinede bir lâmba, ışığıyla beraber mevcuddur.. aynen öyle de,

Bedîüzzaman şu kâinatın ve umum zamanların manevî güneşi olan Kur’an-ı Hakîm‘e ve Din-i Mübin-i İslâm’ın mübelliği Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a müteveccih olmuştur. Ve onlarınziyasına ma’kes Risale-i Nur’un zuhuruna, inkişafına vesile olduğu için; eserinden ışık alan, davasından feyiz ve kuvvet alan yüzbinler, hattâ milyonlarca insanın âyine-misal akıl, kalb veruhlarında manen yaşamakta ve örnek bir insan, büyük bir mütefekkir olarak kabul ve yâd edilmektedir.

İşte onu manen yaşatan bu gibi kıymetlerdir. Dalalet cereyanlarının karşısında ehl-i iman fedakârlarından büyük bir şahs-ı manevî meydana çıkararak, muhkem bir sedd-i Kur’anî ve imanî tesis edip mü’minlerin nokta-i istinadı olmasıdır. İnandığı kudsî davaya gösterdiği azm ü sebatla, mü’minlerin kalblerini ihtizaza vererek, ruhlarda İslâmî aşk ve heyecanı uyandırmasıdır. Fânilere perestiş eden bîçare insanlara, bâki ve lâyemut bir hakikatı gösterip nazarları oraya çevirmeğe çalışmasıdır.

Vazifesinin böyle ulviyeti ile beraber, -fakat beşeriyet itibariyle- ubudiyet vazifesiyle de kendini herkesten ziyade kusurlu, noksan ve âciz gören ve öyle bilen, dergâh-ı rahmette acz ve fakr ile niyaz eden ve insanlığa rahmeti, saadeti taleb eden bir abd-i azizdir, bir fakir-i müstağnidir.

Evet o, “Bir kimsenin imanını kurtarırsam, o zaman bana Cehennem dahi gül gülistan olur.” demektedir. Nefsindeki enaniyet ve gurur putunu kırmakla kalmamış; âlemdeki tabiatperestlerin putlarını dahi târ u mar etmek gibi bir vazife gördüğü dost ve düşman, herkesin malûmu olmuştur.

 İşte Bedîüzzaman hakkında takdir ve tebriki ifade eden bütün yazılar bu mana içindir.

Tarihçe-i Hayat ( 22 – 24 )
Kaynak:NurdanhaberEtiketler: ,
Tarih: 16 Mart 2017
Kategori:
4073 kez okundu

Risale-i Nur Tercüme Sitelerimiz

Arapça: www.rasaelalnour.com
Rusça: www.ru-nur.com
İngilizce: www.risaleenglish.com
Uygurca: www.nurbuliqi.com
Tacikçe: www.risolainur.com
Farsça: www.risalainur.com
Almanca: www.lichtstr.de
Çince: www.guangnur.com
Kürtçe: www.kurdinur.com
Kürtçe Hattı Kur’an: www.kurdinur.com/ar
Korece: www.koreanur.com/
Ukraynaca: www.risale.in.ua/
E-Satış : www.envarnesriyat.com
Hediye Kur'an : www.hizmetvakfi.net
Kurumsal: www.hizmetvakfi.org
Kur'an ve Risale Portalı: www.kuranikerim.net.tr
Risale-i Nur Okuma: Risale Oku

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Youtube

İletişim

Telefon: 0212 514 44 44
Fax: 0212 517 77 58
Email: info@hizmetvakfi.org
Website: www.hizmetvakfi.org

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi

Kocamustafapaşa Caddesi
Tütüncüzade Sokak No:15
Seyran Apartmanı
Fatih/İstanbul